جواب تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس سیزدهم: حرکت‌های کره زمین/فعالیت صفحه 70

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 70

7- چند کره‌ی جغرافیایی به کلاس بیاورید و با راهنمایی معلم این خط‌ ها را روی آنها پیدا کنید. 

 

خط استوا،طول و عرض جغرافیایی چیست،طول و عرض جغرافیایی

 

8- کشور ایران را روی کره پیدا کنید و بگویید در نیمکره‌ی شمالی قرار دارد یا نیمکره‌ی جنوبی؛ در نیمکره‌ی شرقی است یا نیمکره‌ی غربی. چگونه پی بردید؟ 

ایران با توجه به خط استوا در نیمکره‌ی شمالی و با توجه به نصف النهار مبدا در نیمکره شرقی قرار دارد.

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن پنجم/ درس اول/جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

قرآن پنجم: جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

error: Content is protected !!