جواب تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس سیزدهم: حرکت‌های کره زمین/فعالیت صفحه 68

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 68

4- شما تاکنون چند بار به دور خورشید چرخیده‌اید؟ این نکته را چگونه می‌فهمید؟

4015 بار (سن ضرب در 365)

5- نتیجه‌ی حرکت چرخشی زمین چیست؟

پدید آمدن شب و روز

6- نتیجه‌ی حرکت انتقالی زمین چیست؟

پیدایش فصل‌ها

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن پنجم/ درس اول/جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

قرآن پنجم: جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

error: Content is protected !!