جواب تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس سیزدهم: حرکت‌های کره زمین/فعالیت صفحه 71

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 71

محل دقیق هتل، مسجد و راه آهن را بنویسید.

هتل (د 4)                مسجد (ج 1)                     راه‌آهن (الف 1)

حالا بگویید هریک از موارد زیر نشان دهنده‌ی چه مکانی است؟

د 2 (آتش نشانی)            ج 5 (مدرسه)             ب، ج 3 (فروشگاه)

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن پنجم/ درس اول/جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

قرآن پنجم: جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

error: Content is protected !!