جواب تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس پانزدهم: بازگشت از سفر حج/فعالیت صفحه 83

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 83

1- با توجه به نقشه‌ی شماره 1، دریاهای اطراف شبه جزیره‌ی عربستان را نام ببرید.

اقیانوس هند، دریای عمان، دریای سرخ

2- با توجه به توضیحات پدر سارا، بگویید عربستان چه نوع آب و هوایی دارد.

گرم و خشک

3- روی نقشه‌ی شماره‌ی ٢، با علامت پیکان (←)، جهت قبله را در تبریز و بندرعباس و مشهد رسم کنید.

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن پنجم/ درس اول/جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

قرآن پنجم: جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

error: Content is protected !!