جواب تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس چهارم: من عضو گروه هستم/فعالیت صفحه 16

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 16

گفت و گو کنید

1ــ هر گروه مشغول انجام دادن چه فعالیتی است؟

  • فعالیت‌های کارگاهی
  • ورزش کردن
  • تهیه کاردستی

2- به نظر شما، افراد هر یک از این گروه‌ها چه هدف مشترکی دارند؟

هدف همه این گروه‌ها انجام دادن درست کارها و نتیجه مطلوب گرفتن از فعالیت دسته جمعی

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن پنجم/ درس اول/جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

قرآن پنجم: جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

error: Content is protected !!