جواب تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس چهاردهم: زندگی در نواحی مختلف جهان/فعالیت صفحه 77

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 77

1- متن صفحه‌ی قبل را بخوانید و کاربرگه‌ی شماره‌ی 12 را انجام دهید.

کاربرگه شماره 12

زندگی بر روی نواحی مختلف زمین

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن پنجم/ درس اول/جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

قرآن پنجم: جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

error: Content is protected !!