آخرین خبرها

جواب تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس یازدهم: کشورهای همسایه (1)/فعالیت صفحه 56

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 56

1- کدام کشورها در شمال ایران قرار دارند؟

جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان

2- همسایگان شرقی ایران، کدام کشورها هستند؟

افغانستان، پاکستان

3- آیا ترکیه و عراق همسایگان غربی ایران‌اند؟ 

بله

4- کم وسعت‌ترین (کوچکترین) کشور همسایه‌ی ایران کدام است؟ 

ارمنستان

5- کدام کشورهای همسایه، مانند ایران به دریای خزر راه دارند؟

ترکمنستان، جمهوری آذربایجان

6- کدام کشور همسایه، مانند ایران به دریای عمان راه دارد؟

پاکستان

7- آیا تاکنون به کشورهای همسایه سفر کردهاید؟ به کدام کشور؟

خیر

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن پنجم/ درس اول/جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

قرآن پنجم: جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

error: Content is protected !!