جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/ درس اول: همسایه ما/فعالیت صفحه 3

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 3

1ــ به تصویرهای صفحه ی قبل با دقت نگاه کنید و هر یک را توضیح دهید.

تصویر اول (سمت راست): عیادت کردن از همسایه ای که در بستر بیماری است.

تصویر دوم (سمت چپ): گاهی اوقات غذای خود را با همسایه خود شریک شویم.

تصویر سوم (سمت راست): هنگام برگشت زائران حج به پیشواز آن ها برویم.

تصویر چهارم (سمت چپ): در هنگام اسباب کشی همسایه ها، به آن ها در جمع آوری و حمل وسیله ها کمک کنیم.

2ــ چه موارد دیگری از همکاری بین همسایه‌ها میشناسید؟ بیان کنید.

کمک به همسایه ها در هنگام مشکلات، شرکت در مراسمات یادبود و شادی‌ها، همکاری در نظافت خانه و محله و …

3- با توجه به تصویرهای این صفحه، بگویید مردم یک محله برای انجام دادن چه کارهای با یکدیگر همدلی و همکاری می‌کنند. چرا؟

اهل محل در هنگام مراسمات و مناسبات مثل عید در تزئین محله با یکدیگر همکاری م‌کنند.

در هنگام مریضی یکی از اهالی محل، همسایه ها به عیادت مریض می‌روند.

حتما ببینید

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/صفحه 2

error: Content is protected !!