جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/ درس بیست و دوم: روزهای مهم/فعالیت صفحه 97

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 97

١ــ متن زیر را با همکلاسی‌هایتان بخوانید. سپس چند خصوصیت امام خمینی را بیان کنید. دوست دارید در زندگیتان از کدام خصوصیت امام پیروی کنید؟

به عبادت و نماز روزه اهیمت ویژه‌ای قائل بودند – خیلی به نظم و پاکیزگی اهمیت می‌دادند – در کارهای خانه به همسرشان کمک می‌کردند و …

حتما ببینید

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/صفحه 2

error: Content is protected !!