جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/ درس دوم: اینجا محله ماست/فعالیت صفحه 5

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 5

2ــ کاربرگه‌ی شماره‌ی 1 (محله ما) را به کمک پدر و مادرتان پر کنید.

به عهده دانش‌آموز

حتما ببینید

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/صفحه 2

error: Content is protected !!