جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/ درس سوم: خرید و فروش در محله/فعالیت صفحه 12

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 12

1- به نظر شما، سهراب با توجه به  امتیازهایی که به توپ‌ها داده است، کدامیک را باید انتخاب کند؟ چرا؟

توپ شماره 3، چون هم با کیفیت است و هم رنگش مورد علاقه سهراب است.

 

2ــ روش کار سهراب را برای خرید و انتخاب توپ از اول تا آخر توضیح دهید.

اول یک جدول بر اساس بودجه خود تهیه کرد، سپس اطلاعات مورد نیاز را در مورد توپ جمع آوری کرد و به هر یک از توپ ها از لحاظ کیفیت و قیمت و رنگ،

امتیاز داد. در آخر با توجه به امتیازها و وبدجه خود، توپ موردنظر را انتخاب کرد.

 

٣ــ فرض کنید یکی از توپ‌ها، در کشور ایران و به‌دست کارگران پرتوان ایرانی ساخته شده است. آیا شما توپ ساخت ایران را انتخاب خواهید کرد؟ درباره‌ی

دلایل خودتان، در کلاس با یکدیگر گفت‌وگو کنید.

بله، ما باید از کالاهای ایرانی خرید کنیم و با این کار از کارگران زحمتکش و تولیدکنندگان، برای پیشرفت کشورمان حمایت کنیم.

حتما ببینید

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/صفحه 2

error: Content is protected !!