آخرین خبرها

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/ درس شانزدهم: آب و هوا/فعالیت صفحه 71

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 71

٢ــ وضع هوا چه تأثیری بر زندگی و فعالیت‌های روزانه ما دارد؟ با توجه به تصویرهای بالا در این باره گفت‌وگو کنید.

بر پوشش، تفریح و کار ما تاثیر می گذارد.

حتما ببینید

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/صفحه 2

error: Content is protected !!