جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/ درس ششم: جهت‌های جغرافیایی/فعالیت صفحه 27

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 27

1ــ الف) میلاد و دوستش در مدرسه‌اند، آن‌ها می‌خواهند به فروشگاه بروند و خرید کنند. به طرف کدام خیابان و کدام جهت باید حرکت کنند؟

به سمت خیابان فاطمی در جهت مشرق

ب) مریم می‌خواهد با مادرش به پارک برود. پارک در کدام جهت میدان قرار دارد؟

جنوب شرقی

پ) کدام خیابان‌ها در شرق و غرب بیمارستان قرار دارند؟ مسجد در کدام جهت میدان قرار گرفته است؟

شرق: شهید حیدری

غرب: لاله1

مسجد در جنوب غربی میدان قرار دارد.

ت) فرض کنید اکنون در مقابل بانک ایستاده‌اید و می‌خواهید به خانه‌ی آقای راد بروید. در کدام جهت باید حرکت کنید؟

شمال شرقی

 

2ــ کاربرگه‌ی شماره‌ی ٧ (جهت‌های اصلی و فرعی) را در کلاس انجام دهید.

کاربرگه‌ی شماره‌ی ٧

1- با توجه به جهت‌های اصلی و فرعی، جهت هر کدام از تصویرهای زیر را بنویسید.

خانه (شمال)
مسجد (شمال غربی)
هواپیما (مغرب)
جاده (جنوب غربی)
مدرسه (جنوب)
کوه‌ها (جنوب شرقی)
درختان (مشرق)
فیل (شمال شرقی)

 

2- با توجه به شکل زیر، جاهای خالی را پر کنید.

تصویر ساعت نوشته: کفش تصویر توپ
تصویر بادبادک تصویر گل تصویر کتاب
نوشته:صندلی تصویر قایق تصویر پروانه

 

ــ کشتی در جنوب گُل قرار دارد.
ــ بادبادک در مشرق گُل قرار دارد.
ــ ساعت در شمال شرقی گُل قرار دارد.
ــ کتاب در مغرب گُل قرار دارد.
ــ توپ در شمال غربی گُل قرار دارد.
ــ پروانه در جنوب غربی گُل قرار دارد. 

ــ در خانه‌های خالی، دو تصویر به‌ دلخواه
نقاشی کنید. سپس، جهت آن‌ها را در جمله‌هایی
مانند جمله‌های زیر بنویسید.
ــ کفش در شمال گُل قرار دارد.
ــ صندلی در جنوب شرقی گُل قرار دارد.
   

حتما ببینید

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/صفحه 2

error: Content is protected !!