جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/ درس نوزدهم: از محیط زیست مراقبت کنیم/فعالیت صفحه 87

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 87

1ــ به نظر شما كدام یک از این كارها برای تفریح مناسب است؟ چرا؟

تصویرسمت راست: یک پسر بچه که در حال پرتاب تیر به دارت است.

تصویر سمت چپ: یک پسربچه که با تیرکمان در حال پرتاب سگ به یک پرنده در هوا است.

 

 

تصویر سمت راست، چون در این حالت هم تفریح می‌کنیم هم به جان حیوانات و پرندگان آسیب نمی‌رسانیم.

 

2ــ اگر به همراه خانواده به سفر بروید و در یک محیط طبیعی غذا بخورید، چه كارهایی انجام می‌دهید تا به محیط زیست لطمه وارد نشود؟

در محیط آشغال نمیریزیم – آتش روشن نمی‌کنیم – به درختان آسیب نمی‌زنیم.

حتما ببینید

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/صفحه 2

error: Content is protected !!