جواب تمرین نگارش ششم|درس دوم:پنجره های شناخت|صفحه21

صفحه21

2-با توجه به جدول الف،حروف را جایگزین نمادها کنید و واژه های به دست آمده را بنویسید.

شخصیت

آفرینش

سپاس داری

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن ششم/صفحه 2

error: Content is protected !!