جواب تمرین نگارش ششم|درس دوم:پنجره های شناخت|صفحه22

صفحه22

حالا شما برای حروف زیر نمادهایی طراحی کنید.سپس هر تعداد واژه ای که می توانید، بسازید.

ع م ل ط ب و

♦♠♣⊕⊗  مطلوب

♦♠♣⊗     مطلب

♥♦♣        عمل

♠♣⊗       طلب

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن ششم/صفحه 2

error: Content is protected !!