جواب تمرین نگارش ششم|درس شانزدهم:آداب مطالعه|صفحه96

صفحه96

2-در جدول زیر،واژه های معنی دار از درس آمده است،آنها را پیدا کنید و بنویسید.

ذ س ن ظ م ع ص ی ر
ل ت ج ا خ م ح ن ا
ط ا ژ ر و ص ف ت غ
غ خ ی ل ا ق ز ع ب
پ گ د ق ن ه و ب ی
س ل ا ط ی ن ا ر م
ک ا ع ت د ا ل ت ش

نظمسلاطینراغباعتدالزوالعبرتوصفلایق

3-پنج واژه را که با«خوان»و «خوانی»ترکیب می شوند،بنویسید.

کارت خوان-کتاب خوانی-شعرخوانی-آوازخوان-مرثیه خوانی

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن ششم/صفحه 2

error: Content is protected !!