جواب تمرین نگارش ششم|درس شانزدهم:آداب مطالعه|صفحه95

نگارش ششم صفحه95

1-در هر جمله،زیر شکل صحیح واژه های داخل کمانک،خط بکشید.

الف)باید دانست که جماعت،(لایق-لایغ) چه نوع سخن است.

ب)آگاه شدن از(اهوال ــ احوال) ذشتگان از فواید قصه خوانی است.

پ)از آداب حکایت گویی این است که سخنان محال و(گذاف-گزاف)نگوید.

ت)در نظم خوانی،چنان نکنند که(مستمع-مصتمع)ملول گردد.

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن ششم/صفحه 2

error: Content is protected !!