جواب تمرین نگارش ششم|درس ششم:ای وطن|صفحه44

صفحه44

1-متن زیر را تا یک بند ادامه دهید.

وطنم را دوست دارم زیرا خاک آبا و اجدادی ماست. وطنم را دوست دارم چون دربرارنده ی تاریخی غنی، از دلاوری ها و شجاعت های ملّتی غیّور و خستگی ناپذیر است.وطنم را دوست دارم چون مهد بزرگ مردان و بزرگ زنانی است که نامشان بر دفتر تاریخ جاودانه شده است. .طنم را دوست دارم چون تمدّنی چند هزارساله دارد و اعتبار نامش به بلندای تاریخ است. وطنم را دوست دارم چون زادگاه من است،جان من است،نام من است،ارزش و اعتبار من است و در آخر وطنم را دوست دارم چون جزئی از آنم چون در هوای آن نفس می کشم و نام آن را با خود یدک می کشم.

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن ششم/صفحه 2

error: Content is protected !!