جواب تمرین نگارش ششم|درس ششم:ای وطن|صفحه42

نگارش ششم صفحه42

1-با توجه به متن درس،واژه هایی را که صدای/ س/دارند،پیدا کنید و بنویسید. 

سلام-سرود-سبزی-سربازان

صادقانه-غصّه–قصّه

مثل

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن ششم/صفحه 2

error: Content is protected !!