جواب تمرین نگارش ششم|درس پانزدهم:میوه ی هنر|صفحه91

صفحه91

2-واژه های زیر را از متن درس بیابید و بنویسید. 

واژه ی پنج حرفی که حرف چهارم آن«گ» باشد. آتشگر

واژه ی شش حرفی که حرف اوّل آن«س» باشد. سپیدار

واژه ی پنج حرفی که حرف چهارم آن«ت» باشد. آهسته

واژه ی چهار حرفی که حرف دوم آن«ذ» باشد. گذرد

3-کدام یک از جمله های زیر شبه جمله هستند؟ دریغ

4-مخفف واژه های زیر را بنویسید.

پارسال:پار

دیروز:دی

گاه:گه

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن ششم/صفحه 2

error: Content is protected !!