جواب تمرین نگارش ششم|درس پانزدهم:میوه ی هنر|صفحه94

صفحه94

3-دریافت خود را از ضرب المثل«مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد»،در یک بند بنویسید.

ذات انسان به گونه ای است که اگر یک بار از مسئله ای ضربه بخورد و آسیب ببیند تا آخر عمر از آن مورد ترس دارد و در مواجهه با آن احتیاط می کند.از آنجا که انسان به گونه ای خلق شده که همواره سعی در دفع خطرات احتمالی دارد؛بنابراین وقتی یک بار از موردی لطمه بخورد همواره نسبت به آن دارای یک حس واهمه است و می کوشد از تکرار آن به شکل های مختف جلوگیری کند درست مثل فردی که توسط مار گزیده شده است،این فرد با دیدن هر وسیله دراز و مارپیچی شکلی یاد آن صحنه می افتد و ضمن ترس جانب احتیاط را رعایت می کند.

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن ششم/صفحه 2

error: Content is protected !!