جواب تمرین نگارش پنجم|درس اوّل:تماشاخانه|صفحه11

صفحه11

2-يكي از صداهاي زير را در ذهنتان مجسم كنيد و درباره ی آن يک بند بنويسيد.

صدای آبشار-صدای به هم خوردن برگ ها-صدای زنبور

صدای شر شر آب از دور به گوش می رسد.گویا دیگر به پایان این مسیر خشک و خالی رسیده ام.اندکی جلوتر می روم،صدای آب شدید و شدیدتر می شود.امّا این صدا کمی غیرطبیعی و وحشتناک است.من که فکر نمی کنم صدای خروش آب رودخانه ای عادی باشد.وقتی که نزدیک تر می شوم و صحنه را می بینم دیگر توان قدم برداشتن ندارم.خدای من این آبشار خروشان اینجا چه می کند؟ بهتر است همینجا کمی دورتر از آبشار بنشینم و صدای جوش و خروش سهمگینش را گوش دهم تا دوستانم همینجا مرا پیدا کنند.

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن پنجم/ درس اول/جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

قرآن پنجم: جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

error: Content is protected !!