آخرین خبرها

جواب تمرین نگارش پنجم|درس دهم:نامِ نیکو|صفحه54

صفحه54و55

3-کامل کنید.

هیجان+انگیز هیجان انگیز یعنی چیزی که  انسان را به هیجان می آورد.
تفکر+آمیز تفکر آمیز  یعنی چیزی که انسان را به فکر کرذن وادار کند.
غم+انگیز غم انگیز  یعنی چیزی که ناراحت کننده است.
طنز+آمیز طنزآمیز  یعنی حرف یا کاری که خنده آور باشد.
دل+انگیز  یعنی چیزی که باب میل و خوشایند است.

ب)با توجه به متن،به سؤالات زیر پاسخ دهید.

1-چرا مرد دروغگو گفت در بازار زعفران نیست؟

چون به دروغ گفتن عادت کرده بود و می خواست کاری کند که مرد زعفران فروش فریبکار و کلاهبردار به چشم بیاید.

2-چرا شخصی از میان جمع گفت که هیچ کس در این جمع دروغگو نیست،چون آدم دروغگو ته
کلاهش سوراخ دارد؟

چون با این حرف مرد دروغگو خودش را لو می داد.

3- چرا مرد دروغگو به سرعت کلاه را از سر برداشت و مشغول نگاه کردن به آن شد؟

چون می دانست که خودش دروغگوست و میترسید که حرف مرد درست باشد و دروغش آشکار شود.

4-چرا در پایان،مرد دروغگو خجالت کشید؟ 

بابت آشکار شدن دروغش

پ)برای متنی که خواندید یک عنوان مناسب انتخاب کنید.

دروغگو سرانجام آشکار و رسوا می شود.

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن پنجم/ درس اول/جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

قرآن پنجم: جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

error: Content is protected !!