آخرین خبرها

جواب تمرین نگارش پنجم|درس سیزدهم:روزی که باران می بارید|صفحه68

نگارش پنجم صفحه68

1-مانند نمونه،با توجه به متن درس،واژه ها را کامل کنید:

بی اختیار بی اختیار
خوش نویس خوش نویس
ره گذر رهگذر
خدا حافظی خداحافظی

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن پنجم/ درس اول/جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

قرآن پنجم: جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

error: Content is protected !!