آخرین خبرها

جواب تمرین نگارش پنجم|درس ششم:سرود ملّی|صفحه35

صفحه35

2-برای هر کدام از شکل های صداهای زیر،یک واژه از متن درس پیدا کنید و بنویسید. 

صدای/ز/: اهتزاز-حاضران-عظمت-گذشته

صدای/س/: خواسته-خلاصه-ایثار

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن پنجم/ درس اول/جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

قرآن پنجم: جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

error: Content is protected !!