جواب تمرین نگارش پنجم|درس ششم:سرود ملّی|صفحه34

نگارش پنجم صفحه34

1-مانند نمونه کامل کنید. 

از خود گذشته+ی=از خودگذشتگی

سازنده+ی=سازندگی

پاینده+ی=پایندگی

جاودانه+س=جاودانگی

پاره+ی=پارگی

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن پنجم/ درس اول/جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

قرآن پنجم: جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

error: Content is protected !!