جواب تمرین نگارش پنجم|درس نهم:نام آوران دیروز،امروز،فردا|صفحه 48

نگارش پنجم صفحه 48

1-با توجه به متن درس،کلمه های گروه«الف و ب»را با هم ترکیب کنید و واژه ی جدید
بسازید.

گروه الف: خوش-سپاس-نام-کتاب-پر-خدا

گروه ب:امید-فروش-آور-حافظ-نما-گزار

واژه های جدید: سپاس گزار-کتاب فروش-پر امید-خوش نما-نام آور-خداحافظ-پر فروش

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن پنجم/ درس اول/جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

قرآن پنجم: جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

error: Content is protected !!