آخرین خبرها

جواب تمرین نگارش پنجم|درس هشتم:دفاع از میهن|صفحه40

نگارش پنجم صفحه40

1-الف)جدول زیر را با واژه های درس کامل کنید.

1 غ ر ق
2 ق د ر
3 ف ر و غ
4 پ ی غ ا م
5 م ق ا و م ت
6 غ ل ت ی د ن د

ب)یک بار از روی واژه های جدول بالا بنویسید.

غرق-قدر-فروغ-پیغام-مقاومت-غلتیدند

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن پنجم/ درس اول/جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

قرآن پنجم: جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

error: Content is protected !!