جواب تمرین نگارش پنجم|درس پنجم:چنار و کدوبُن|صفحه27

نگارش پنجم صفحه27

1-بیت هایی را که واژه های زیر در آنها به کار رفته است،از متن درس پیدا کنید و بنویسید.

مهرگان،کاهلی،زیادت

پرسید از آن چنار که«تو،چند ساله ای؟»             گفتا:«دویست باشد و اکنون زیادتی است»

خندید ازو کدو،که«من از تو،به بیست روز             برتر شدم،بگو تو که این کاهلی ز چیست؟»

فردا که بر من و تو،وزد باد مهرگان                             آنگه شود پدید،که نامرد و مرد کیست

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن پنجم/ درس اول/جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

قرآن پنجم: جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

error: Content is protected !!