جواب تمرین نگارش پنجم|درس چهاردهم:شجاعت|صفحه74 

صفحه74 

2-با توجه به متن درس جاهای خالی را کامل کرده،واژه ی موردنظر را بنویسید.

قدرت-عاقبت-تصادفخطرناک-حوادث

3-نمودارهای زیر را کامل کنید. 

قدرت تصمیم گیری=قدرت+ــِـ+تصمیم گیری

پدیده ی ترسناک=پدیده+یِ+ترسناک

فضای باغ=فضا+یِ+باغ

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن پنجم/ درس اول/جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

قرآن پنجم: جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

error: Content is protected !!