جواب تمرین نگارش پنجم|درس چهاردهم:شجاعت|صفحه73

نگارش پنجم صفحه73

1-جاهای خالی جمله های زیر را با واژه های مناسب از متن درس،کامل کنید.

شجاع،کسی است که از خطر و عاقبت کارهای بد بترسد.

آنچه ناپسند و نکوهیده است،این است که انسان بی دلیل بترسد.

تلخی دارو سلامت انسان را تضمین می کند.

امروز علاوه بر نترسیدن و قدرت بدنی به شجاعت اخلاقی هم احتیاج داریم.

خنده بر ترس های دروغین،گام اوّل شجاعت است.

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن پنجم/ درس اول/جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

قرآن پنجم: جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

error: Content is protected !!