جواب تمرین نگارش پنجم|درس یازدهم:نقش خردمندان|صفحه57

نگارش پنجم صفحه57

1-با توجه به متن درس،واژه هایی که حروف زیر را دارند،در جاهای مشخص شده،بنویسید.

ح:حمله-وحشت-حفظ-حکومت-حرکت-حادثه-حوادث

هـ:چهل-هنوز-خاطره-هراس انگیز-ذهن-هنگام-هلاکو

2-واژه ی میانی واژه های زیر را از متن درس پیدا کنید و بنویسید. 

خواجه نصیرالدّین توسی ریاضی دان نویسنده

کتاب ها مشغول شد

صدای مهیب فرو افتاد

حرکتی زیرکانه آغاز

برای جذب دانشمندان

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن پنجم/ درس اول/جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

قرآن پنجم: جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

error: Content is protected !!