جواب تمرین نگارش پنجم|درس یازدهم:نقش خردمندان|صفحه65

صفحه65

2-مانند نمونه،اصلی ترین بخش جمله را مشخص کنید.

چو فرزند را دید،مویش سپید           بشد از جهان،یکسره ناامید

دانشمندان با تکیه بر لطف پروردگار و تلاش بسیار،ایران را به اوج عظمت و سربلندیرساندند .

بخندند بر من،مهان جهان                 از این بچّه در آشکار و نهان

کتاب ها در قفسه های کتاب خانه خیلی منظّم و خوش نما،چیده شده بودند.

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن پنجم/ درس اول/جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

قرآن پنجم: جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

error: Content is protected !!