جواب تمرین نگارش چهارم|درس دوازدهم:اتّفاق ساده|صفحه72

صفحه72

2-در هر ستون به جای حرف اول،دوم و سوم کلمه ی «موش»،یک حرف جدید بنویس تا کلمه های معناداری ساخته شود.

گوش

دوش

شوش

جوش

ماش

میش

مکش

منش

مور

موز

موم

موی

حتما ببینید

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/صفحه 2

error: Content is protected !!