جواب تمرین نگارش چهارم|درس دوازدهم:اتّفاق ساده|صفحه 69

نگارش چهارم صفحه 69

1-کلمه های را که آخر آنها صدای /ه/ است در متن درس پیدا کنید و بنویسید.

شیشه-نوشته-پروانه-جبهه-نامه-همیشه

سایه-قطره-خانه-ساده-شانه

حتما ببینید

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/صفحه 2

error: Content is protected !!