جواب تمرین نگارش چهارم|درس هفدهم:مدرسه ی هوشمند|صفحه99

صفحه99

پاسخ هر سؤال را در خانه ی خود در جدول بنويسيد.

پ م س خ د ک ا م ر ق
ا ن خ و ی و ب ه ی د
س ت ت ر و ت و ر ا ر
خ ظ ش ا ا ر م ض ت
ر ی ر ه ی ا ی م
د ح د ا ن
ا ر ت د
ن ی

حتما ببینید

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/صفحه 2

error: Content is protected !!