جواب تمرین نگارش چهارم|درس هفدهم:مدرسه ی هوشمند|صفحه97

صفحه97

1-مانند نمونه كامل كنيد.

دقّت

د:دانشمند

ق:قهرمان

ت:تحقیق

حالت:

ح:حوصله

ا:آسایش

ل:لواشک

ت:تاج گذاری

فضا:

ف:فصل

ض:ضربه

2-با توجه به متن درس،جاهاي خالی را پر كنيد. 

ریاضی دانان-یادگیری-اتّفاقات-عشق

حتما ببینید

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/صفحه 2

error: Content is protected !!