جواب تمرین نگارش چهارم|درس چهاردهم:ادب از که آموختی؟|صفحه84

صفحه84

ب)يكي از متنهاي كتاب علوم يا مطالعات اجتماعي را،كه در آن كلمه هایی مانند«او»،
«دومين»،«سوم»،«نخست»،«ابتدا»و«آخر»به كار رفته است،بخوانيد و جمله هایی را كه
اين كلمه ها در آنها است، پيدا كنيد و در زير بنويسيد.

او در ابتدا از سنگ، شاخه ی درختان و استخوان حیوانات او برای کندن زمین، پیدا کردن ریشه ی گیاهان و دوخت و دوز استفاده می کرد.

به این ترتیب،اوّلین روستاها بوجود آمدند.

اوّلین شهرها در کنار رودهای پرآب به وجود آمدند.

اوّل می رویم طاق بستان و توضیحاتش گفت: او بعدازظهر هم از بیستون دیدن می کنیم.

حتما ببینید

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/صفحه 2

error: Content is protected !!