جواب تمرین نگارش چهارم|درس چهاردهم:ادب از که آموختی؟|صفحه83

صفحه83

در جدول زير،يك كلمه با كلمه های دیگر فرق دارد. آيا ميتوانيد آن را پيدا كنيد؟

عالم-بی عمل-زنبور-بی عسل-ماند

حتما ببینید

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/صفحه 2

error: Content is protected !!