جواب تمرین نگارش چهارم|درس چهاردهم:ادب از که آموختی؟|صفحه82

صفحه82

1-با توجه به متن درس،كلمه ها گروه «الف»  را با كلمه های گروه «ب»تركيب کنید و
كلمه ی جديد را در قسمت ميانی بنويسيد.

بلندآواز-میان تهی-هنرنمای

2-حرف اوّل هر گروه از كلمه های زير را به ترتيب كنار هم قرار دهيد؛يك كلمه از متن بدست می آید؛آن را بنويسيد. 

سعی-غازی-لقمان

حتما ببینید

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/صفحه 2

error: Content is protected !!