جواب تمرین نگارش چهارم|درس چهاردهم:ادب از که آموختی؟|صفحه81

نگارش چهارم صفحه81

2-مانند نمونه،كلمه هايی را كه در يك گروه قرار دارند،دسته بندي كنيد.

ادب،آداب،مؤدّب

عالم،علم،معلوم

معطّر-عطر-عطّار

ناظر،منظور،نظر

3-نمودار جمله های زير را رسم كنيد.

سعيد گل را چيد.

چید
سعید گل را

مریم داستان را خواند.

خواند
مریم  داستان را

مادرم غذا را پخت.

پخت
مادرم غذا را

حتما ببینید

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/صفحه 2

error: Content is protected !!