جواب تمرین نگارش چهارم|درس چهارم:ارزش علم|صفحه28

صفحه28

2-برای کلمه های داخل جدول،سوال مناسب بنویسید.

1-نوعی پارچه ضخیم در کشتی که از نیروی باد برای حرکت کشتی استفاده می کند.

2-وزش باد شدید همراه با بارش سنگین باران

3-مترادف علم

4-با پیشرفت تمدن ها مردم از روستا نشینی به …نشینی روی آوردند.

5-ضمیر دوم شخص مفرد

حتما ببینید

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/صفحه 2

error: Content is protected !!