جواب تمرین نگارش چهارم|درس چهارم:ارزش علم|صفحه27

صفحه27

1-با توجه به متن درس،جاهای خالی را با کلمه ی مناسب پر کنید.

توفان

بعد

امواج

مسافران

هوش

ساحلی

2-با حروف بهم ریخته ی زیر،هر تعداد که می توانید کلمه معنی دار بسازید.

اجابت-عقاب-جواب-حوض-اتاق-جانب-اتوبان-نقاب-نجات-متناقض-تناقض-حاتم-جماعت

حتما ببینید

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/صفحه 2

error: Content is protected !!