جواب تمرین نگارش چهارم|درس چهارم:ارزش علم|صفحه25

نگارش چهارم صفحه25

1-جدول را مانند نمونه کامل کنید.

غرق مشغول
غ م
غر مش
غرق مشغـ
مشغو
مشغول

2- در هر ردیف با توجه به متن درس،کلمه ی خواسته شده را پیدا کنید.

1 ق ص د
2 ح ک ی م
3 ا د ا م ه
4 س ر م ا ی ه

حتما ببینید

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/صفحه 2

error: Content is protected !!