جواب تمرین هدیه‌های آسمان ششم/ درس هفدهم: دانش‌آموز نمونه/بررسی کنید صفحه 110

هدیه‌های آسمان ششم: کامل کنید صفحه 110

شما هم با توجه به شکل زیر، ویژگی‌های دیگر یک دانش‌آموز نمونه را در گروه‌های خود فهرست، و در کلاس بیان کنید.

در ارتباط با خدا:

 1. عبادت و تسبیح خدا
 2. شکرگزاری به درگاه خدا

در ارتباط با خانواده:

 1. کمک و نیکی به والدین
 2. تشکر از اهل خانواده بخاطر تمام خوبی‌ها

در ارتباط با دوستان:

 1. کمک به دوستان
 2. عیب نگرفتن و غیبت نکردن از آن‌ها

در ارتباط با همسایگان:

 1. بی آزار 
 2. دخالت نکردن در زندگی همسایگان

در ارتباط با محیط زیست:

 1. درختکاری
 2. روشن نکردن آتش زیر درختان

در ارتباط با خود:

 1. اهمیت به سلامتی
 2. تلاش و پشتکار

در ارتباط با پیشوایان دینی:

 1. پیروی از دستورات
 2. احترام گذاشتن

 

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن ششم/صفحه 2

error: Content is protected !!