جواب تمرین هدیه‌های آسمان ششم/ درس چهارم: باغ سّری/برایم بگو صفحه 28

هدیه‌های آسمان ششم: برایم بگو صفحه 28

هادی و مهدی برای آگاه کردن بچه‌ها چه کارهای دیگری می‌توانستند انجام دهند؟

با مهربانی و آرامش آن‌ها را راهنمایی می‌کردند و تفاوت مکان‌های عمومی و خصوصی را برایشان باحوصله و آرامش توضیح می‌دادند و آن‌ها را به کارهای خوب دعوت می‌کردند.

 

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن ششم/صفحه 2

error: Content is protected !!