جواب تمرین هدیه‌های آسمان ششم/ درس چهارم: باغ سّری/گفت و گو کنیم و ایستگاه فکر صفحه 30

هدیه‌های آسمان ششم: گفت و گو کنیم صفحه 30

اگر کسی خطایی کند، شما چه می‌کنید؟

به آرامی و در جایی خلوت اشتباهش را تذکر می‌دهم و از او می‌خواهم که دیگر آن کار را انجام ندهد و به‌جای آن کارهای خوب انجام دهد.

اگر شما خطایی کنید، دوست دارید چگونه شما را متوجه اشتباهتان کند؟

به آرامی و در جایی خلوت تذکر دهد.

 

هدیه‌های آسمان ششم: ایستگاه فکر صفحه 30

تشویق کردن دیگران به کارهای خوب چه اثری دارد؟

باعث می‌شود تا بیش‌تر مردم کار خوب انجام دهند و خوبی‌ها زیاد شود.

تذکر دادن به دیگران درباره کارهای بد چه ضرورتی دارد؟

کارهای بد بین مردم کم‌تر شود و رفته رفته بدی از بین برود.

 

 

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن ششم/صفحه 2

error: Content is protected !!