جواب تمرین هدیه‌های آسمان ششم/ درس یازدهم: راه تندرستی/گفت و گو کنید صفحه 68

هدیه‌های آسمان ششم: گفت و گو کنید صفحه 68

باتوجه به این بیت شعر از سعدی، برای پاسخگویی به پرسش بالا با دوستانتان گفت و گو کنید.

ما با دستگیری از افراد ضعیف و ناتوان و کمک به دیگران از خدا بابت بدن سالم تشکر می‌کنیم.

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن ششم/صفحه 2

error: Content is protected !!