جواب تمرین هدیه‌های آسمان پنجم/ درس دوم: تنها او/صفحه 19

هدیه‌های آسمان پنجم: باخانواده صفحه 19

چه هماهنگی‌های دیگری در زندگی حیوانات می‌شناسید؟ مثال بزنید.

زندگی حیواناتی که دسته جمعی زندگی می‌کنند مثل زنبور عسل که کندوهای خود را بسیار منظم و دقیق کنار هم درست می‌کنند و تقسیم وظایف آن‌ها که زنبورهای کارگر شهد گل‌ها را جمع‌آوری می‌کنند و به کندوها می‌برند.

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن پنجم/ درس اول/جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

قرآن پنجم: جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

error: Content is protected !!